اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عسکر دیرباز

فلسفه اسلامی رئیس مو‌ٔسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

qom.ac.ir/adirbaz
a.dirbaz5597gmail.com
02166966060

سردبیر

غلامرضا اعوانی

فلسفه غرب عضو هیئت علمی گروه فلسفه غرب

www.irip.ac.ir/fa/home/research/azabazneshasteh/aavanigholamreza-Gholamreza-Aavani-Aavani-Gholamreza
aavanigholamreazgmail.com
02167238215
0000-0002-4631-8976


https://en.wikipedia.org/wiki/Gholamreza_Aavani

https://www.fisp.org/gholamreza-aavani

http://www.ias.ac.ir/index.php/en/members/fellows

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://weibenglish.sinaapp.com/aavani-gholamreza%EF%BC%88%EF%BC%89/

https://www.noormags.ir/view/en/creator/155694

جانشین سردبیر

عبدالله محمدی

فلسفه عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

www.irip.ac.ir
ab379chmail.ir
02166966060

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا اعوانی

فلسفه غرب عضو هیئت علمی گروه فلسفه غرب

www.irip.ac.ir/fa/home/research/azabazneshasteh/aavanigholamreza-Gholamreza-Aavani-Aavani-Gholamreza
aavanigholamreazgmail.com
02167238215
0000-0002-4631-8976

علی افضلی

فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی

ali_m_afzaliyahoo.com

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه اسلامی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

wiki2.org/en/Gholamhossein_Ebrahimi_Dinani
dinaniirip.ac.ir
0000-0002-3351-9795


https://en.wikipedia.org/wiki/Gholamhossein_Ebrahimi_Dinani

https://philosophyar.net/dinani/

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://www.noormags.ir/view/en/creator/82172/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C

http://iaukhsh.ac.ir/?p=6927

https://olama-orafa.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86/

یحیی بوذری نژاد

علوم اجتماعی دانشگاه تهران- دانشکده علوم اجتماعی

y_bozarinejadut.ac.ir

غلامرضا زکیانی

منطق دانشگاه علامه طباطبایی

zakianyyahoo.com
0000

احمد حسین شریفی

فلسفه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

sharifi1738yahoo.com

بابک عالیخانی

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

alikhaniirip.ac.ir

علی‌اکبر علی‌خانی

دانشگاه تهران.

a.alikhaniut.ac.ir

محمد فنایی اشکوری

فلسفه تطبیقی مؤسسه امام خمینی

eshkevari.com/bio/
fanaei.irgmail.com
0000

محمد لگن‌هاوزن

مؤسسه امام خمینی

legenhausenyahoo.com
179927