اهداف و چشم انداز

  • ایجاد بستر مناسب برای انجام پژوهش‌های روزآمد در قلمرو حکمت عملی و کمک به توسعه دانش در این زمینه؛
  • انعکاس یافته‌های علمی و محققانه صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در زمینه حکمت عملی؛
  • پاسخ‌گویی به نیازهای علمی در قلمرو مطالعات حکمت عملی؛
  • ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء در موضوعات چالش‌برانگیز حکمت عملی؛
  • ایجاد گفتمان حکمی و فلسفی پیرامون موضوعات حکمت عملی؛
  • زمینه‌سازی برای مطالعات بینارشته‌ای و اتصال بین مباحث حکمی و دانش‌های عملی.