کلیدواژه‌ها = روش اقناعی
چیستی شریعت و نسبت آن با حکمت عملی در نظام اندیشه فارابی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 139-162

جواد دلپذیر؛ علی امینی نژاد